TEKNİK DİREKTÖR KURSU.

 Federasyonumuzun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 5. Kademe Teknik Direktör Kursu yeterli başvuru olması durumunda, 11-27 Eylül 2017 tarihleri arasında BALIKESİR ilinde  yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesini doldurarak aşağıdaki evraklar ile birlikte en geç 21  / Ağustos  / 2017 tarihine kadar Federasyona göndermeleri gerekmektedir.  

ANTRENÖR KURSU KATILMA ŞARTLARI.

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

2 ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 4) 18 yaşını doldurmuş olmak,

5) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

6) En az 4.Dan sahibi olmak.

7) Judo federasyonu tarafından 2017 yılı için belirlenen 5.kademe antrenörlük kursu bedeli olan      600 TL’yi federasyonun ilgili hesabına yatırmak. (GARANTİ BANKASI ŞUBE ADI : Atatürk Bulvarı Şubesi (Ankara) ŞUBE KODU : 710 HESAP NO : 6299166 IBAN NO : TR43 0006 2000 7100 0006 2991 66)

8) 4. Kademe Baş Antrenör belgesine sahip ve 4. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içinde en az 5 bilimsel spor aktivitesi görmüş olan antrenörlerin katılabildiği eğitim programını, kapsar.

9) 5. Kademe kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, judo branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanır.

 NOT: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; Judo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek ,siyah kemerde üst dana sahip bulunmak ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 ANTRENÖR  KURSLARINA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.

1 -Başvuru dilekçesi.

2 -Nüfus cüzdanı fotokopisi

3 -(  2 ad) Vesikalık fotoğraf ( Son 1 yıl içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında)

4 -Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ( katılımcının adı soyadı T.C. kimlik no makbuzda belirtilecektir.)

5 – Dan  kimlik kartı veya Dan belgesinin aslını belgeyerek fotokopisini teslim etmek.

6- 4.kademe antrenör belgesinin aslı .

7- 4. kademede en az iki yıl çalıştığına dair belge.( Kulüp veya resmi kurumlardan )

8- 4.kademede en az 5 bilimsel spor aktivitesi gördüğüne dair belgenin  aslı veya onaylı sureti.

9- -Sağlık raporu ( Devlet  hastaneleri veya  aile hekiminden )

10-Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir.) (Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.)

11-  Adli Sicil Kaydı Sorgulaması aslı veya e-devlet çıktısı. ( Resmi Kurum seçilecektir.)

12-  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda ceza almadığına dair yazı (Belgenin aslı)

 

ANTRENÖR KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

1-Katılımcıların kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir.

2 -Kurs ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır.

3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir.

4- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı,test,sözlü,uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü yapılır.

5 -Sınavlarda 100 lük puan sistemi uygulanır. Başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından  en az 60 puan ve üstü alınmalıdır.

6- Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım günden fazla katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

7- Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden muafiyet judo federasyonunun  antrenör eğitim talimatında yer alan   24 ve 25 inci maddelerine göre yapılır.

8 -Sınav sonuçları federasyon tarafından ilan edilecektir.

Önemli Not : İstenilen evrakların eksiksiz olarak federasyona en geç 21.08.2017 tarihine kadar kargo ile gönderilmesi veya elden  teslim edilmesi gerekmektedir

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ  İÇİN TIKLAYINIZZ....